محب سلامت بارس القابضة

در طول فعالیت های هولدینگ محب از سال ۱۳۸۳ ، موسسات و بیمارستان هایی در حوزه درمان کشور بصورت غیر انتفاعی  ایجاد گشته است که در ادامه معرفی شده اند. بعضی از موسسات پس از احداث به دانشگاه های علوم پزشکی اهدا شده اند.

لوگوی بیمارستان محب مهر

موسسه خدمات درمانی محب مهر

بیمارستان محب مهر

شرکت محب گردشگری سلامت ایرانیان

قرية محب الصحية

شرکت محب مهر سلامت پارس

مرکز سرطان محب

موسسه محب سفره سلامت

سفره سلامت محب

شرکت محب آوای پارس مانا

آزمایشگاه های محب

بیمارستان های محب کوثر و محب یاس و محب کاشان پس از بهره برداری به دانشگاه های علوم پزشکی و  وزارت بهداشت اهدا گردید.