• آدرس : تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خلیل زاده
 • تلفن گویا بیمارستان:  ۸۵۵۵۵
 • تلفن گویا نوبت دهی درمانگاه محب مهر: ۲۵۰۱۵۰۹۰
 • تلفن گویا نوبت دهی کلینیک ویژه محب مهر:۲۵۰۱۵۱۰۰

 • درمانگاه محب مهر: ۸۵۵۵۶۳۹۰-۸۵۵۵۶۱۳۸
 • کلینیک ویژه: ۸۸۶۴۷۶۴۱
 • اطلاعات (از من بپرسید):۸۵۵۵۶۲۵۰
 • بیماران بین الملل (توریسم درمانی): ۸۸۶۴۴۶۲۶
 • تصویربرداری:  ۸۸۶۴۴۵۵۳
 • آزمایشگاه:  ۸۸۶۴۴۵۶۶
 • پذیرش بستری: ۸۸۶۴۴۵۵۰-۵۱
 • ترخیص: ۸۸۶۴۴۵۹۳