◄ فعالیت‌های بیمارستان:

شامل قلب و عروق، ارتوپدی، ارولوژی، نفرولوژی، جراحی های عمومی و عروق، جراحی قلب، چشم، داخلی و ارائه خدمات سرپایی و تشخیصی می باشد.

 

◄ سیاست اصلی بیمارستان این است که از طریق:

۱- بکارگیری نیروی انسانی کارآمد و مجرب و آموزش دوره ای آن ها

۲- مدیریت علمی و سیستماتیک طبق استانداردهای ملی و بین المللی

۳- توجه به ارتقاء سلامت گیرندگان خدمت، محیط، کارکنان و جامعه با رویکرد استقرار استانداردهای HPH (Health Promoting Hospital)

۴- استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی، تجهیزات و فیزیکی در بیمارستان

۵- تعهد به بهبود مستمر کیفیت و ارتقاء ایمنی خدمات از طریق پایش و سنجش های دوره ای

۶- تصمیم گیری مبتنی بر خرد جمعی و یافته های متقن و علمی و استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان، بیماران و مراجعین در کمیته های بیمارستان

۷- شفاف بودن صورتحساب و میزان پرداختی های بیماران با محوریت عدالت و مطابق تعرفه های مصوب هیأت وزیران و کتاب ارزش های نسبی خدمات و مراقبت های سلامت و عدم برقراری ارتباط مالی میان پزشکان و کارکنان با بیماران و اخذ کلیه هزینه ها از بیمار مطابق با صورتحساب صادر شده توسط بیمارستان

۸- نظرسنجی علمی از ذینفعان با توالی فصلی و بررسی و پایش نتایج به دست آمده در جهت ارتقاء سطح رضایتمندی، وفاداری و ارزش آفرینی برای مشتریان توسط شرکت طرف سوم و ارائه بازخورد به صاحبان فرآیند

۹- تبعیت از برنامه ها و الزامات سازمان های فرادست و پیروی از سیاست های کلان و خیرخواهانه هیئت مدیره مؤسسه محب

۱۰- ارزیابی عملکرد بیمارستان در راستای حصول اهداف و برنامه استراتژیک با استفاده از ابزار کارت امتیازی متوازن

۱۱- ارائه خدمت به بیمه شدگان بیمه های پایه و تکمیلی بر اساس تفاهم نامه مرتبط

۱۲- توانمندسازی کارکنان از طریق برگزاری اردوها و مسافرت های آموزشی و تفریحی

تمامی مدیران و کارکنان این بیمارستان خود را ملزم و متعهد به رعایت استانداردهای جاری در بیمارستان در حیطه های کاری مربوطه می دانند. ما اعتقاد داریم که بدون شک ارتقاء کیفیت خدمات بهبود ایمنی و رضایتمندی ذینفعان، موجبات رشد و تعالی بیمارستان، جهت ارائه هر چه بهتر خدمات درمانی را فراهم می آورد.

Table

◄ شعار ما:

درمان مطلوب برای همه

◄ اهداف کلان:

تحقق اهداف ذیل همواره مد نظر مديريت و كاركنان بیمارستان بوده و با تمام وجود شرايط تسهيل كننده نيل به اين اهداف را مي جوييم. از این رو طبق برنامه اي مدون، از پيش تعيين شده و سيستماتيك در راستاي تحقق اهداف سیستم مدیریت به شرح ذيل قدم برداشته ایم:

۱- بهبود مستمر کیفیت خدمات

۲- ارتقاء ایمنی

۳- ارزش آفرینی برای مشتریان

۴- بهبود مدیریت منابع انسانی

۵- توسعه درآمدها

 ◄تعهدات:

ریاست بیمارستان تطابق با استانداردهای جاری را تضمین نموده و در بازنگری ها تغییرات لازم را اعمال مینماید.