• معاون پرستاری (مترون):

فاطمه شفیعی

اداره کلیه امور پرستاری بیمارستان را به عهده دارد.

 

 

  • سوپروایزر آموزشی:

آمنه گواهی

مسئولیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان را بر عهده دارد.

 

  • مسئول آموزش سلامت “آموزش به بیمار”:

آمنه گواهی

مسئولیت آموزش به بیماران را با در نظر گرفتن منشور حقوق بیمار انجام می‌دهد.

 

 

  • سوپروایزر کنترل عفونت و مسئول هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار:

 فاطمه خوانی

مسئولیت نظارت و کنترل عفونت‌های بیمارستانی و آموزش کارکنان در این زمینه را بر عهده دارد.

پزشک متخصص عفونی:

دکتر مهرانگیز زنگنه

موقعیت: طبقه پنجم

هدف این واحد :

طراحی و اجرای برنامه پیشگیری و کنترل عفونت، شناسایی و کاهش خطرات ناشی از انتقال عفونت‌های کارکنان، متخصصان مراقبت از سلامت و عیادت‌کنندگان می‌باشد.

 

اهم فعالیت‌های این واحد:

  •  مراقبت از بیمار و پرسنل در مقابل عفونت بیمارستانی
  •  آموزش و ارتقاء مهارت پرسنل در بدو ورود در خصوص احتیاطات استاندارد و بهداشت محیط
  •  پیشگیری و کنترل بروز و شیوع عفونت بیمارستانی
  • تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل و واکسیناسیون برعلیه هپاتیت B
  •  پیشگیری از عفونت‌های انتقالی از راه خون در میان کارکنان بیمارستان با اقداماتی از قبیل:

۱- دفع اجسام تیز و برنده

۲- استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی

۳- بیماری های واگیردار احتمالی

۴- کشت‌های محیطی ادواری از بخش‌ها ارائه و تدوین اقدامات اصلاحی

 

 

  • سوپروایزر بالینی:

مستوره کریمی – زهرا خردروستا –  عباس هدایتی – حسین مافی

نظارت مستقیم بر ارائه خدمات پرستاری بیمارستان را زیر نظر مدیر پرستاری انجام می‌دهند.

 

  • Bed Manager

زینب علائی