• مدیر پرستاری “مترون”:

فاطمه شفیعی

اداره کلیه امور پرستاری بیمارستان را به عهده دارد.

 

  • سوپروایزر آموزشی:

فاطمه مردانی

مسئولیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان را بر عهده دارد.

 

  • مسئول آموزش سلامت “آموزش به بیمار”:

مسئولیت آموزش به بیماران را با در نظر گرفتن منشور حقوق بیمار انجام می‌دهد.

 

  • سوپروایزر کنترل عفونت و مسئول هماهنگ کننده ایمنی بیمار:

 الهام امینایی

مسئولیت نظارت و کنترل عفونت‌های بیمارستانی و آموزش کارکنان در این زمینه را بر عهده دارد.

پزشک متخصص عفونی:

دکتر مهرانگیز زنگنه

موقعیت: طبقه دوم

هدف این واحد :

طراحی و اجرای برنامه پیشگیری و کنترل عفونت، شناسایی و کاهش خطرات ناشی از انتقال عفونت های کارکنان، متخصصان مراقبت از سلامت و عیادت کنندگان می‌باشد.

اهم فعالیتهای این واحد:

– مراقبت از بیمار و پرسنل در مقابل عفونت بیمارستانی

– آموزش و ارتقاء مهارت پرسنل در بدو ورود در خصوص احتیاطات استاندارد و بهداشت محیط

– پیشگیری و کنترل بروز و شیوع عفونت بیمارستانی

– تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل و واکسیناسیون برعلیه هپاتیت B

– پیشگیری از عفونت های انتقالی از راه خون در میان کارکنان بیمارستان با اقداماتی از قبیل:

۱- دفع اجسام تیز و برنده

۲- استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی

۳- بیماری های واگیردار احتمالی

۴- کشت های محیطی ادواری از بخش ها ارائه و تدوین اقدامات اصلاحی

 

  • سوپروایزر بالینی:

زیبا علیزاده – عباس هدایتی –  مهدی زادمهر

نظارت مستقیم بر ارائه خدمات پرستاری بیمارستان را زیر نظر مدیر پرستاری انجام می‌دهد.