تعریف استاندارد:

یک الگوی مورد توافق در بین عده ای از کاربران را استاندارد گویند.

 

استانداردهای جاری در بیمارستان محب مهر

۱- استاندارد اعتبار بخشی ملی بیمارستانی

۲- استاندارد ISO ۹۰۰۱ (سیستم مدیریت کیفیت) – 2015

۳- استاندارد ISO ۱۰۰۰۲ (رضایت‎مندی مشتریان) – 2018

۴- استاندارد OHSAS ۱۸۰۰۱ (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای) – 2018

۵- استاندارد ISO ۱۰۰۱۵ (آموزش) – 1999

 

۱- استاندارد اعتباربخشی ملی بیمارستانی

اعتباربخشی، ارزیابی سیستماتیک بیمارستان با استانداردهای مشخص شده است که این استانداردها در جهت ارتقاء مداوم و مستمر کیفیت خدمات و بهبود ایمنی بیمار تأکید دارد.

 

۲- استاندارد ISIRI-ISO ۹۰۰۱

این استاندارد بیانگر الزامات مدیریت کیفیت بوده  و بر موارد ذیل تاکید دارد:

– بیانیه خط مشی و اهداف کیفیت

– مسئولیت‌ها و شرح وظایف و اختیارات

– خط مشی‌ها و روش‌های اجرایی

– کنترل، نظارت و پایش

– شناسایی عدم انطباق‌ها و طرح‌ریزی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

 

۳- استاندارد ISIRI-ISO ۱۰۰۰۲

این استاندارد ملی و بین المللی استاندارد فرآیندی است. این استاندارد روی فرآیند رضایت‌مندی مشتری و پیگیری شکایات تاکید دارد.

 

۴- استاندارد OHSAS ۱۸۰۰۱

تاکید این استاندارد روی ایمنی شغلی است. ایمنی فضاها و زیر ساختارها – تجهیزات – انسان‌ها (اعم از کارکنان و بیماران) و فرآیندها .

 

۵- استاندارد ISIRI-ISO۱۰۰۱۵

این استاندارد یک استاندارد فرآیندی است با تاکید بر آموزش.

 

اهداف استاندارد سازمانی:

۱- یکسان‌سازی فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف، زمان‌های مختلف و کارکنان مختلف

۲- ایجاد درک متقابل از خواسته‌های سازمان‌های طرف قرارداد، مدیران ارشد، مدیران میانی و کارکنان از الزامات کیفی

۳- درخواست و ثبت و صدور گواهینامه‌های انطباق عملکرد برای سازمان

۴- اثبات توانمندی سازمان در خصوص میزان برآورده شدن الزامات مرتبط به کیفیت و ایمنی

۵- ارتقاء میزان رضایت‌مندی ذینفعان سازمان از طریق بکارگیری روش های یکسان، استاندارد و علمی و پایش مکرر این الزامات و شناسایی نقاط قابل بهبود.