ریاست بخش : دکتر محمودرضا محقق دولت آبادی
سرپرستار: روشنک جعفرزاده
شماره تماس : ۸۸۶۴۴۵۴۷
موقعیت : طبقه دوم
:

ویژگی‌های بخش

در این بخش تعداد 10 تخت با کلیه تجهیزات جهت مراقبت از بیماران موجود می‌باشد.

بیمارانی که بعد از هرگونه عمل جراحی نیاز به مراقبت‌های ویژه دارند، همچنین بیماران بستری در بخش‌های مختلف که به هر دلیل دچار افت سطح هوشیاری شده اند یا مشکل تنفسی دارند و همچنین بیماران Post CPR در این بخش پذیرش و مراقبت می‌شوند.