مدیران ارشد

 

 

 

دکتر محمودرضا محقق دولت آبادی

رئیس هیئت مدیره بیمارستان محب مهر

 

 

 

دکتر افشین مقصودی

نائب رئیس هیئت مدیره بیمارستان محب مهر

 

 

 

دکتر حسن انصاری

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل بیمارستان محب مهر

 

 

دکتر حسن انصاری

رئیس بیمارستان محب مهر

مهندس فرهاد خالدی

 

 

مهندس فرهاد خالدی

معاون اجرایی بیمارستان محب مهر

فاطمه شفیعی

 

 

فاطمه شفیعی

معاون پرستاری

دکتر علی اکبر یزدانی

 

 

دکتر علی‌اکبر یزدانی

معاون درمان بیمارستان محب مهر

 

 

دکتر حسن انصاری

مسئول فنی، نوبت کاری صبح و عصر