مدیران ارشد

 

 

 

محمد ابراهیم معراجی

رئیس هیئت مدیره بیمارستان محب مهر

 

 

 

 

دکتر نیما نریمانی

عضو هیئت مدیره بیمارستان محب مهر

 

 

 

مهندس سعید درخشانی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بیمارستان محب مهر

 

 

مهندس سعید درخشانی

مدیرعامل بیمارستان محب مهر

مهندس فرهاد خالدی

 

 

مهندس فرهاد خالدی

معاون اجرایی بیمارستان محب مهر

فاطمه شفیعی

 

 

فاطمه شفیعی

معاون پرستاری بیمارستان محب مهر

دکتر علی اکبر یزدانی

 

 

دکتر علی‌اکبر یزدانی

معاون درمان بیمارستان محب مهر

دکتر علی اکبر یزدانی

 

 

دکتر علی‌اکبر یزدانی

مسئول فنی، نوبت کاری صبح و عصر