مدیران ارشد

 

 

 

مهندس سعید درخشانی

رئیس هیئت مدیره بیمارستان محب مهر

 

 

 

 

دکتر نیما نریمانی

عضو هیئت مدیره بیمارستان محب مهر

 

 

 

دکتر امیرعباس منوچهری

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بیمارستان محب مهر

 

 

دکتر امیر عباس منوچهری

مدیرعامل بیمارستان محب مهر

مهندس فرهاد خالدی

 

 

مهندس فرهاد خالدی

معاون اجرایی بیمارستان محب مهر

فاطمه شفیعی

 

 

فاطمه شفیعی

معاون پرستاری بیمارستان محب مهر

 

 

دکتر فرهاد کلانتری

معاون درمان بیمارستان محب مهر

 

 

دکتر فرهاد کلانتری

مسئول فنی، نوبت کاری صبح و عصر