مدیران ارشد

 

 

 

دکتر علی سرابی آسیابر

رئیس هیئت مدیره بیمارستان محب مهر

 

 

 

 

دکتر علی اعتمادیان

عضو هیئت مدیره بیمارستان محب مهر

 

 

 

دکتر علی خسروی

عضو هیئت مدیره بیمارستان محب مهر

 

 

دکتر حسن انصاری

مدیرعامل بیمارستان محب مهر

مهندس فرهاد خالدی

 

 

مهندس فرهاد خالدی

معاون اجرایی بیمارستان محب مهر

فاطمه شفیعی

 

 

فاطمه شفیعی

معاون پرستاری بیمارستان محب مهر

دکتر علی اکبر یزدانی

 

 

دکتر علی‌اکبر یزدانی

معاون درمان بیمارستان محب مهر

دکتر علی اکبر یزدانی

 

 

دکتر علی‌اکبر یزدانی

مسئول فنی، نوبت کاری صبح و عصر