مدیران ارشد

 

 

 

دکتر محمودرضا محقق دولت آبادی

رئیس هیئت مدیره بیمارستان محب مهر

 

 

 

دکتر افشین مقصودی

نائب رئیس هیئت مدیره بیمارستان محب مهر

 

 

 

دکتر حسن انصاری

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل بیمارستان محب مهر

 

 

 

دکتر حسن انصاری

مهندس فرهاد خالدی

مهندس فرهاد خالدی

معاون اجرایی بیمارستان

فاطمه شفیعی

 

فاطمه شفیعی

کارشناس پرستاری

دکتر علی اکبر یزدانی

دکتر علی اکبر یزدانی 

 

دکتر حسین شاهرخ

نوبت کاری صبح و عصر