تعرفه مصوب هیئت وزیران (بخش خصوصی) :

 

نوع خدمت
تعرفه (ريال)
تعرفه همراه (ریال)
اتاق سوئیت
60،866،000 ریال 5،480،000 ریال
اتاق خصوصی 30،433،000 ریال
4،260،000 ریال

اتاق دوتخته
23،668،000 ریال
3،380،000 ریال
تخت ICU

60،857،000 ریال
تخت CCU
38،884،000 ریال

تخت Post Cath
30،430،000 ریال
K جراحی و بیهوشی
581،000 ریال