نوبت دهی درمانگاه بصورت سیستمی انجام می شود.

شماره تماس تلفن گویا درمانگاه جهت نوبت دهی: 25015090

تخصص هاشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبه
غدد
دکتر محمد امیدی

۱۲ - ۸:۳۰
دکتر محمد امیدی

۱۳ - ۱۱
دکتر محمد امیدی

۱۲ - ۸:۳۰
داخلی کلیه

(نفرولوژی)
دکتر یوسف عطائی‌پور

۱۵ - ۱۳
دکتر طاهره ملکوتیان

۱۶ - ۱۲
دکتر حمیدرضا صفایی

۹:۳۰ - ۸:۳۰

دکتر طاهره ملکوتیان

۱۴ - ۱۱
جراحی کلیه

(ارولوژی)


10-12
دکتر کیارش عطار

۱۱ - ۹

دکتر حسین شاهرخ

۱۳ - ۱۲

دکتر کاوه مهرآوران

۱۷ - ۱۵:۳۰

دکتر حسین صفاری

۱۷ - ۱۴:۳۰
دکتر رضا کفاش‌نیری

۱۰ - ۸

دکتر مسعود اعتمادیان

۱۷ - ۱۵
دکتر رضا کفاش‌نیری

۱۰ - ۸

دکتر کیارش عطار

۱۳ - ۱۱

دکتر حسین شاهرخ

۱۳ - ۱۲

دکتر حسین اخیاری

۱۵ - ۱۳

دکتر پژمان شادپور

۱۷:۳۰ - ۱۵:۳۰
دکتر اسماعیل عظیمی‌شهرابی

۱۱ - ۹

دکتر کوشا کمالی

۱۵ - ۱۲

دکتر کاوه مهرآران

۱۶ - ۱۴

دکتر پژمان شادپور

۱۸ - ۱۶


دکتر حسین اخیاری

۱۱ - ۹

دکتر حسین صفاری

۱۴ - ۱۲:۳۰

دکتر مسعود اعتمادیان

۱۸ - ۱۶
دکتر رضا کفاش‌نیری

۱۰ - ۸

دکتر اسماعیل عظیمی‌شهرابی

۱۲ - ۱۰


جراحی عمومی دکتر مسعود اکبری

۱۱ - ۹

دکتر محسن کلهر
(جراح لاپاراسکوپی)

۱۳ - ۱۲

دکتر علیرضا نگهی

۱۶ - ۱۴

دکتر مهدی جعفری‌نیا

۱۸ - ۱۶
دکتر مصطفی حسینی
(جراح سر و گردن)

۹ - ۸:۳۰

دکتر علی پورسالاری

۱۳ - ۱۲

دکتر مهدی فشارکی‌زاده
(جراح کولون و رکتوم)

۱۵ - ۱۴
دکتر مرتضی خوانین‌زاده

۱۱:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر مجید حیدری

۱۶ - ۱۵

دکتر شروین نجفی‌زاده
(جراح عروق)

۱۶ - ۱۵
دکتر مرتضی خوانین‌زاده

۹ - ۸


دکتر محسن کلهر
(جراح لاپاراسکوپی)

۱۵ - ۱۴
دکتر مجید حیدری

۱۲ - ۱۰
قلب دکتر رضا مفتخری

۸:۳۰ - ۱۰

دکتر شیرین جوان‌گروه

۱۰ - ۱۲

دکتر سید‌شاهرخ تقوی

۱۴ - ۱۶

دکتر ربابه بیات

۱۵ - ۱۸

دکتر مهناز عالم‌زاده

۱۵ - ۱۷
دکتر پریسا منوچهر‌طیبی

۸:۳۰ - ۱۱

دکتر عبدالحسین سوداگر

۱۴ - ۱۵:۳۰

دکتر ربابه بیات

۱۴ - ۱۸

دکتر مرجان ثابتی

۱۵ - ۱۸
دکتر شیرین جوان‌گروه

۸:۳۰ - ۱۰

دکتر حبیب‌اله میرزابابایی

۱۱ - ۱۳

دکتر آرشیا شاه‌محمدی

۱۳:۳۰ - ۱۸
دکتر رضا مفتخری

۸ - ۱۰

دکتر مرجان ثابتی

۱۰ - ۱۲

دکتر پریسا منوچهر‌طیبی

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

دکتر فریبا پورعطار

۱۲ - ۱۳

دکتر مریم برکت

۱۳ - ۱۵
دکتر آرشیا شاه‌محمدی

۹ - ۱۴

دکتر مهناز عالم‌زاده

۱۴ - ۱۷

دکتر مرجان ثابتی

۹ - ۱۳
دکتر مرجان ثابتی

۹ - ۱۳
ارتوپدیدکتر حسین سامی

۱۳ - ۱۱

دکتر حسین فراهینی

۱۳ - ۱۲

دکتر محمد‌رضا کوثری

۱۵ - ۱۴

دکتر فرشاد نیکویی

۱۹ - ۱۷

دکتر نوید گلچین

۲۱ - ۱۷:۳۰
دکتر محمد‌تقی معینی‌پور

۱۰ - ۹

دکتر حسن انصاری

۱۱ - ۹

دکتر علیرضا غزنوی

۱۷ - ۱۵


دکتر سید‌مانی مهدوی

۱۹ - ۱۷
دکتر حسن انصاری

۱۱ - ۹

دکتر حسن درتاج

۱۰:۳۰ - ۸:۳۰

دکتر فرید نجدمظهر

۱۵:۳۰ - ۱۴:۳۰

دکتر نوید گلچین

۲۱ - ۱۷


دکتر فرشاد نیکویی

۱۹ - ۱۷
دکتر حمیدرضا یزدی

۱۴ - ۱۲:۳۰

دکتر علی یگانه

۱۵ - ۱۳:۳۰
دکتر حسین سامی

۱۳ - ۱۱

دکتر مهدی مقتدایی

۱۱:۳۰ - ۱۱

دکتر حسن درتاج

۱۶ - ۱۵


دکتر امیر‌سبحانی عراقی

۱۵ - ۱۴


دکتر منصور ابوالقاسمیان

۲۱ - ۱۶
دکتر حسن انصاری

۱۱ - ۹

جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی دکتر محسن کلهر

۱۳ - ۱۲
دکتر محسن کلهر

۱۵ - ۱۴

گوارشدکتر زهرا بنازاده

۱۲ - ۱۱
دکتر ژیلا حضرتی

۱۶ - ۱۴
دکتر عمید اشراقی

۱۴ - ۱۲:۳۰

دکتر سپیده حق‌ازلی

۲۰ - ۱۷
دکتر ژیلا حضرتی

۱۰ - ۸

دکتر زهرا بنازاده

۱۲ - ۱۰:۳۰
دکتر عمید اشراقی

۱۴ - ۱۲

دکتر سپیده حق‌ازلی

۲۰ - ۱۶
جراحی قلب و عروق دکتر کامران حسین‌زاده

۱۳:۳۰ - ۱۳
جراحی پلاستیک
زیبایی و ترمیم زخم
دکتر احمدرضا دیانی

۱۵ - ۱۳
داخلی مغز و اعصاب دکتر شادی شکوه‌یار

۱۶ - ۱۴
دکتر شادی شکوه‌یار

۱۰ - ۸:۳۰

دکتر پیام خماند

۱۸:۳۰ - ۱۷
دکتر رضا حاج‌منوچهری

۱۸ - ۱۶
دکتر شادی شکوه‌یار

۱۰ - ۸:۳۰
دکتر شادی شکوه‌یار

۱۲ - ۱۰
دکتر رضا حاج‌منوچهری

۱۰ - ۸:۳۰
زناندکتر فهیمه جهان‌بخشی

۱۱ - ۹:۳۰

دکتر کیانا صرام

۱۵ - ۱۴
دکتر الهه رنجبریان

۱۱ - ۹
دکتر طاهره موحدی

۱۰:۳۰ - ۹
دکتر رویا تقی‌پور انوری

۹:۳۰ - ۸:۳۰
آنکولوژی دکتر سعید سلیمی

۱۰ - ۸:۳۰

دکتر امیرمحمد عارف‌پور

۱۶ - ۱۴

دکتر امیرمحمد عارف پور

۹ - ۷:۳۰
عفونیدکتر مهرانگیز زنگنه

۱۵:۳۰ - ۱۴:۳۰
دکتر علیرضا آموزنده

۱۸ - ۱۷
چشم دکتر مهدی خانلری

۱۳ - ۱۱
دکتر بیژن آب‌آذر

۱۲ - ۱۰
دکتر بیژن پورمستدام

۱۱ - ۹

روانپزشکدکتر ونوس محمودی

۱۷ - ۱۶
روماتولوژیدکتر زهرا حاجی‌هاشمی

۱۷ - ۱۵
آلرژیدکتر حسن نیکویی‌نژاد

۱۲ - ۱۱
گوش و حلق و بینیدکتر شهرام رضائی‌هنجی

۱۸ - ۱۶

دکتر عبدالسعید ظفرمند

۹ - ۸
تغذیه
مهدیه خطیبی

۱۶:۳۰ - ۱۵

همانگونه که مستحضر هستید درمانگاه‌های محب مهر در بخش های مختلف و با انجام خدمات پاراکلینیکی خاص آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

تخصص‌ها و خدمات درمانگاه‌های محب مهر به شرح زیر می باشد:

جراحی قلب وعروق، عفونی، داخلی قلب، جراحی عمومی، ارولوژی، ارولوژی اطفال، نورولوژی، نفرولوژی، نفرولوژی اطفال، ارتوپدی، ارتوپدی اطفال، داخلی گوارش، غدد، درمانگاه درد، آنکولوژی، عمومی، جراحی پلاستیک ، زیبایی و ترمیم زخم، چشم ،ریه ،روانپزشکی ، جراحی های پستان ، زنان ، اطفال، روماتولوژی،  پزشکی ورزشی(درد و ورزش) و تغذیه و رژیم درمانی

 1. داخلی قلب : اکو ، استرس اکو ، هولتر فشار ، تست ورزش ، هولتر قلب
 2. جراحی قلب و عروق
 3. مغز و اعصاب (نورولوژی): نوار مغز (EEG) و نوار عصب و عضله ( EMG )
 4. غدد  نمونه برداری تیروئید ( FNA )
 5. درمانگاه ارولوژی: یورودینامیک
 6. نفرولوژی (داخلی کلیه)
 7. ارولوژی (جراحی کلیه)
 8. زنان : نمونه برداری پاپ اسمیر
 9. گوارش و داخلی: آندوسکوپی، کولونوسکوپی و سایر خدمات جانبی
 10. ارتوپدی و ستون فقرات: تزریق داخل مفصل، گچ گیری و باز کردن آن
 11. چشم: تعیین نمره چشم جهت لنز و عینک
 12. ریه: اسپیرومتری
 13. روماتولوژی
 14. پزشکی ورزشی (درد و ورزش)
 15. جراحی پستان
 16. عفونی
 17. تغذیه ورژیم درمانی
 18. آنکولوژی و هماتولوژی
 19. جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیم زخم
 20. کلینیک درد
 21. جراحی عمومی و عروق
 22. روانپزشکی
 23. اطفال

 


 

برخی از خدمات تشخیصی و درمانی قابل ارائه در کلینیک درد :

بررسی و تعیین علت درد

انواع بلوک‌های عصبی جهت تشخیص و درمان درد

روش‌های غیر جراحی درمان دیسک کمر و سیاتیک

روش‌های غیر جراحی درمان آرتروز

درمان دردهای مزمن سر، گردن، کمر، زانو

درمان دردهای مفصلی و استخوانی

درمان درد های ستون فقرات

درمان دردهای لگن و اندومتریوز

درمان دردهای عضلانی و اسکلتی

 


 

برخی از خدمات ارائه شده در زمينه پزشکی ورزشی :

ورزش درمانی و درمان غیرجراحی دردهای موسکولواسکلتال شامل درد کمر و گردن، زانودرد و درد شانه

آموزش حرکات اصلاحی و اصلاح ارگونومی

تجویز نسخه ورزشی و مشاوره تغذیه جهت کاهش یا افزایش وزن

Acupuncture

Kinesiotaping

اعمال جراحی رایج در بیمارستان محب مهر