نوبت دهی درمانگاه بصورت سیستمی انجام می شود.

شماره تماس تلفن گویا درمانگاه جهت نوبت دهی: ۲۵۰۱۵۰۹۰

تخصص هاشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبه
غدد
دکتر محمد امیدی

۸:۳۰ - ۱۲
دکتر محمد امیدی

۱۱ - ۱۳

دکتر محمد امیدی

۱۰ - ۱۲
داخلی کلیه

(نفرولوژی)
دکتر فرشته سدادی

۱۲:۳۰ - ۱۳:۳۰

دکتر یوسف عطائی پور

۱۳ - ۱۵
دکتر طاهره ملکوتیان

۱۲ - ۱۶
دکتر حمیدرضا صفایی

۸:۳۰ - ۹:۳۰

دکتر طاهره ملکوتیان

۱۱ - ۱۴


جراحی کلیه

(ارولوژی)


10-12
دکتر کیارش عطار

۹ - ۱۱

دکتر حسین شاهرخ

۱۲ - ۱۳

دکتر کاوه مهرآوران

۱۵:۳۰ - ۱۷

دکتر حسین صفاری

۱۵ - ۱۷

دکتر رضا کفاش نیری

۸:۳۰ - ۱۰

دکتر مسعود اعتمادیان

۱۵ - ۱۷

دکتر رضا کفاش نیری

۸:۳۰ - ۱۰

دکتر کیارش عطار

۱۱ - ۱۳

دکتر حسین شاهرخ

۱۲ - ۱۳

دکتر پژمان شادپور

۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰
دکتر اسماعیل عظیمی شهرابی

۹ - ۱۱

دکتر کوشا کمالی

۱۲ - ۱۵

دکتر کاوه مهرآران

۱۴ - ۱۶

دکتر پژمان شادپور

۱۶ - ۱۸

دکتر حسین اخیاری

۱۷ - ۱۹:۳۰
دکتر حسین اخیاری

۹ - ۱۱

دکتر حسین صفاری

۱۴ - ۱۶

دکتر مسعود اعتمادیان

۱۶ - ۱۸
دکتر اسماعیل عظیمی شهرابی

۱۰ - ۱۲
جراحی عمومی دکتر مسعود اکبری

۹ - ۱۱

دکتر محسن کلهر
(جراح لاپاراسکوپی)

۱۲ - ۱۳

دکتر علیرضا نگهی

۱۴ - ۱۶

دکتر مهدی جعفری نیا

۱۴ - ۱۸
دکتر مصطفی حسینی
(جراح سر و گردن)

۹ - ۱۰

دکتر علی پورسالاری

۱۲ - ۱۳

دکتر مهدی فشارکی زاده
(جراح کولون و رکتوم)

۱۸ - ۱۹

دکتر مرتضی خوانین زاده

۱۱ - ۱۲

دکتر سعید مرزبان راد
0جراح توراکس)

۱۲ - ۱۳

دکتر محمد وزیری

۱۳ - ۱۴:۳۰

دکتر مجید حیدری

۱۵ - ۱۶

دکتر شروین نجفی زاده
(جراح عروق)

۱۵ - ۱۶

دکتر مرتضی خوانین زاده

۹ - ۱۱

دکتر مجید حیدری

۱۴ - ۱۵

دکتر محسن کلهر
(جراح لاپاراسکوپی)

۱۵ - ۱۶

دکتر مجید حیدری

۱۰ - ۱۲
قلب
دکتر رضا مفتخری

۸:۳۰ - ۱۰

دکتر شیرین جوان گروه

۱۰ - ۱۲

دکتر سید شاهرخ تقوی

۱۴ - ۱۶

دکتر ربابه بیات

۱۵ - ۱۸

دکتر مهناز عالم زاده

۱۵ - ۱۷

دکتر پریسا منوچهر طیبی

۸:۳۰ - ۱۱

دکتر عبدالحسین سوداگر

۱۴ - ۱۵:۳۰

دکتر ربابه بیات

۱۴ - ۱۸

دکتر مرجان ثابتی

۱۵ - ۱۸

دکتر شیرین جوان گروه

۸ - ۱۰

دکتر حبیب اله میرزابابایی

۱۱ - ۱۳

دکتر آرشیا شاه محمدی

۱۳:۳۰ - ۱۸

دکتر رضا مفتخری

۸ - ۱۰

دکتر مرجان ثابتی

۱۰ - ۱۲

دکتر پریسا منوچهر طیبی

۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

دکتر فریبا پورعطار

۱۲ - ۱۳

دکتر مریم برکت

۱۳ - ۱۵

دکتر آرشیا شاه محمدی

۹ - ۱۴

دکتر مهناز عالم زاده

۱۴ - ۱۷

دکتر مرجان ثابتی

۱۵ - ۱۷

دکتر مرجان ثابتی

۹ - ۱۳
ارتوپدی
دکتر حسین سامی

۱۱ - ۱۳

دکتر حسین فراهینی

۱۲ - ۱۳

دکتر محمد رضا کوثری

۱۴ - ۱۵

دکتر فرشاد نیکویی

۱۷ - ۲۳

دکتر نوید گلچین

۱۷:۳۰ - ۲۱

دکتر محمد تقی معینی پور

۹ - ۱۰

دکتر حسن انصاری

۹ - ۱۱

دکتر ایمان قماشی

۱۲ - ۱۳

دکتر مرتضی رجایی

۹ - ۱۰

دکتر علیرضا غزنوی

۱۴:۳۰ - ۱۶

دکتر کاوه قرنی زاده

۱۵ - ۱۶:۳۰


دکتر منصور ابوالقاسمیان

۱۶ - ۲۰

دکتر سید مانی مهدوی

۱۸ - ۲۱

دکتر حسن انصاری

۹ - ۱۱

دکتر حسن درتاج

۸:۳۰ - ۱۰:۳۰

دکتر فریبرز عزیزی

۱۱:۳۰ - ۱۳:۳۰


دکتر نوید گلچین

۱۷ - ۲۱


دکتر فرشاد نیکویی

۱۷ - ۲۳

دکتر حمیدرضا یزدی

۱۲:۳۰ - ۱۴

دکتر علی یگانه

۱۳:۳۰ - ۱۵

دکتر سید مانی مهدوی


۱۸ - ۲۰

دکتر حسین سامی

۱۱ - ۱۳

دکتر مهدی مقتدایی

۱۱ - ۱۱:۳۰

دکتر حسن درتاج

۱۵ - ۱۶

دکتر منصور ابوالقاسمیان

۱۶ - ۲۰

دکتر امیر سبحانی عراقی


۱۴ - ۱۵

دکتر حسن انصاری

۹ - ۱۱

دکتر علیرضا پهلوان صباغ

۱۱ - ۱۳
جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی
دکتر محسن کلهر

۱۲ - ۱۳

دکتر محسن کلهر

۱۵ - ۱۶

گوارش
دکتر زهرا بنازاده

۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰

دکتر عمید اشراقی

۱۲:۳۰ - ۱۴

دکتر سپیده حق ازلی

۱۷ - ۲۰

دکتر ژیلا حضرتی

۸ - ۱۰

دکتر زهرا بنازاده


۱۰ - ۱۲

دکتر عمید اشراقی

۱۲ - ۱۴

دکتر سپیده حق ازلی

۱۶ - ۲۰
کلینیک درد
دکتر فریده محمد طاهری

۸:۳۰ - ۱۰
جرحی قلب و عروق
دکتر کامران حسین زاده

۱۳ - ۱۳:۳۰
جراحی پلاستیک
زیبایی و ترمیم زخم

دکتر احمدرضا دیانی

۱۳ - ۱۵
داخلی مغز و اعصاب
دکتر شادی شکوه یار

۱۴ - ۱۶

دکتر شادی شکوه یار

۸:۳۰ - ۱۰

دکتر رضا حاج منوچهری

۱۶ - ۱۸

دکتر شادی شکوه یار

۸:۳۰ - ۱۰

دکتر شادی شکوه یار

۱۴ - ۱۶

دکتر رضا حاج منوچهری

۸:۳۰ - ۱۰
زنان
دکتر فهیمه جهان بخشی

۸:۳۰ - ۱۰

دکتر کیانا صرام

۱۳ - ۱۵دکتر الهه رنجبریان

۹ - ۱۱

دکتر طاهره موحدی

۹ - ۱۰:۳۰

دکتر رویا تقی پور انوری

۸:۳۰ - ۹:۳۰


آنکولوژیدکتر امیرمحمد عارف پور

۱۴ - ۱۶

دکتر سعید سلیمی

۸:۳۰ - ۱۰

دکتر امیرمحمد عارف پور

۷:۳۰ - ۹
عفونی
دکتر مهرانگیز زنگنه

۱۴:۳۰ - ۱۵:۳۰


دکتر بهنام فرهودی

۱۸ - ۱۹
چشم
دکتر مهدی خانلری

۱۱ - ۱۳
روانپزشک
دکتر ونوس محمودی

۱۶ - ۱۷
روماتولوژی
دکتر زهرا حاجی هاشمی

۱۵ - ۱۷

دکتر مژده ذبیحی یگانه

۱۱ - ۱۲
آلرژی
دکتر حسن نیکویی نژاد

۱۱ - ۱۲
ریه
دکتر فرید عزیزی

۱۷ - ۱۹

همانگونه که مستحضر هستید درمانگاه‌های محب مهر در بخش های مختلف و با انجام خدمات پاراکلینیکی خاص آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

تخصص‌ها و خدمات درمانگاه‌های محب مهر به شرح زیر می باشد:

جراحی قلب وعروق، عفونی، داخلی قلب، جراحی عمومی، ارولوژی، ارولوژی اطفال، نورولوژی، نفرولوژی، نفرولوژی اطفال، ارتوپدی، ارتوپدی اطفال، داخلی گوارش، غدد، درمانگاه درد، آنکولوژی، عمومی، جراحی پلاستیک ، زیبایی و ترمیم زخم، چشم ،ریه ،روانپزشکی ، جراحی های پستان ، زنان ، اطفال، روماتولوژی،  پزشکی ورزشی(درد و ورزش) و تغذیه و رژیم درمانی

 1. داخلی قلب : اکو ، استرس اکو ، هولتر فشار ، تست ورزش ، هولتر قلب
 2. جراحی قلب و عروق
 3. مغز و اعصاب (نورولوژی): نوار مغز (EEG) و نوار عصب و عضله ( EMG )
 4. غدد  نمونه برداری تیروئید ( FNA )
 5. درمانگاه ارولوژی: یورودینامیک
 6. نفرولوژی (داخلی کلیه)
 7. ارولوژی (جراحی کلیه)
 8. زنان : نمونه برداری پاپ اسمیر
 9. گوارش و داخلی: آندوسکوپی، کولونوسکوپی و سایر خدمات جانبی
 10. ارتوپدی و ستون فقرات: تزریق داخل مفصل، گچ گیری و باز کردن آن
 11. چشم: تعیین نمره چشم جهت لنز و عینک
 12. ریه: اسپیرومتری
 13. روماتولوژی
 14. پزشکی ورزشی (درد و ورزش)
 15. جراحی پستان
 16. عفونی
 17. تغذیه ورژیم درمانی
 18. آنکولوژی و هماتولوژی
 19. جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیم زخم
 20. کلینیک درد
 21. جراحی عمومی و عروق
 22. روانپزشکی
 23. اطفال

 


 

برخی از خدمات تشخیصی و درمانی قابل ارائه در کلینیک درد :

بررسی و تعیین علت درد

انواع بلوک‌های عصبی جهت تشخیص و درمان درد

روش‌های غیر جراحی درمان دیسک کمر و سیاتیک

روش‌های غیر جراحی درمان آرتروز

درمان دردهای مزمن سر، گردن، کمر، زانو

درمان دردهای مفصلی و استخوانی

درمان درد های ستون فقرات

درمان دردهای لگن و اندومتریوز

درمان دردهای عضلانی و اسکلتی

 


 

برخی از خدمات ارائه شده در زمينه پزشکی ورزشی :

ورزش درمانی و درمان غیرجراحی دردهای موسکولواسکلتال شامل درد کمر و گردن، زانودرد و درد شانه

آموزش حرکات اصلاحی و اصلاح ارگونومی

تجویز نسخه ورزشی و مشاوره تغذیه جهت کاهش یا افزایش وزن

Acupuncture

Kinesiotaping

اعمال جراحی رایج در بیمارستان محب مهر