کسب رتبه درجه یک در اعتبار بخشی بیمارستان سال ۱۳۹۴

کسب رتبه درجه یک عالی در اعتبار بخشی بیمارستان سال ۱۳۹۲

ایجاد کترینگ مرکزی در مؤسسه محب جهت ارائه خدمت به بیمارستان های زیرمجموعه در خارج از بیمارستان ها

معرفی شده بعنوان سازمان برگزیده در کنفرانس ۱۰۰ مدیر برتر و سرمایه گذاری خلاقانه در فوریه سال ۲۰۱۳

برگزیده استانی پنجمین جشنواره کارآفرینان برتر در سال ۱۳۸۹

کسب عنوان سازمان نمونه غیردولتی حامی پژوهش

رتبه اول جراحی تعویض مفصل در بین بیمارستان های خصوصی کشور

خارج کردن تومور ۱۷ کیلویی در یک جراحی بی سابقه و با ریسک بالا از بدن بیمار (نوسط آقای دکتر حسن قندهاری در سال ۱۳۹۱)

 

اخذ گواهینامه های استاندارد ISO ۹۰۰۱ (تیم مدیریت کیفیت)، استاندارد ISO ۱۰۰۰۲ (رضایتمندی مشتریان) ، استاندارد OHSAS ۱۸۰۰۱ (بهداشت و ایمنی شغلی) و  استاندارد ISO ۱۰۰۱۵ (آموزش)