ریاست بخش آنژیوگرافی 1: دکتر محمد باقر سخنران
سرپرستار: : شهره امیرخانی
شماره تماس : ۸۸۶۴۴۴۷۷
موقعیت : طبقه منفی یک بیمارستان هاشمی نژاد
:
آنژیوگرافی ۲
ریاست بخش : دکتر محمدرضا رضایی
سرپرستار:  سعید شیخ شاهرخ
شماره تماس : ۸۸۶۴۴۵۵۸
موقعیت : طبقه دوم

اقدامات تشخیصی که در این بخش صورت می گیرد شامل :

 •   آنژیوگرافی کرونری عروق طبیعی و پیوندی
 •   آنژیوگرافی عروق کاروتید و ورتبرال
 •   آنژیوگرافی عروق مغزی
 •   آنژیوگرافی کلیه ها
 •   آنژیوگرافی عروق محیطی و احشائی
 •   مطالعه الکترو فیزیولوژی

 

اقدامات درمانی که در این بخش صورت می گیرد شامل :

 •   آنژیوپلاستی عروق کرونری
 •   آنژیوپلاستی عروق گردنی
 •   آنژیوپلاستی عروق مغزی
 •   آنژیوپلاستی عروق محیطی
 •   آنژیوپلاستی کلیه ها
 •   آنژیوپلاستی عروق احشائی
 •   درمان اختلالات ریتم قلب با انرژی RF
 •   بستن ASD-PFO