ریاست بخش: دکتر سید حسن مهدوی
سرپرستار: حمیدرضا میرزائی
شماره تماس: ۸۸۶۴۴۵۵۸
موقعیت: طبقه دوم
:

اقدامات تشخیصی که در این بخش صورت می‌گیرد شامل :

 

اقدامات درمانی که در این بخش صورت می‌گیرد شامل :