زمان مطالعه: < 1 دقیقه

کمک‌های اولیه در مواجهه با خونریزی شدید

برای خونریزی شدید، این مراحل کمک‌های اولیه را انجام دهید و فرد آسیب‌دیده را آرام کنید.

  • هرگونه لباس یا آوار واقع روی زخم را بردارید. اشیای بزرگ یا اجسامی را که به‌طور عمیق فرورفته‌اند جابه‌جا نکنید. همچنین زخم را بررسی نکنید یا سعی در تمیزکردن آن نداشته باشید. اولین کار شما متوقف کردن خونریزی است. در صورت دسترسی، دستکش‌های محافظ یکبار مصرف بپوشید.
  • خونریزی را متوقف کنید. باندی استریل یا پارچه‌ای تمیز را روی زخم قرار دهید. برای کنترل خونریزی باند را محکم با کف دست فشار دهید. تا متوقف شدن خونریزی فشار مستمر اعمال کنید. فشار را با بستن زخم با باندی ضخیم یا تکه‌پارچهٔ تمیزی حفظ کنید. به جراحت چشم یا جسم فرورفته فشار مستقیم وارد نکنید. بانداژ را با نوارچسب محکم کنید یا به اعمال فشار توسط دستان خود ادامه دهید. در صورت امکان اندام مصدوم را از سطح قلب بالاتر بگیرید.
  • به فرد مصدوم کمک کنید دراز بکشد. در صورت امکان، برای جلوگیری از اتلاف گرمای بدن، شخص را روی فرش یا پتو قرار دهید. با آرامش به مصدوم قوت قلب دهید.
  • گاز پانسمان یا باند را برندارید. در صورت نشت خونریزی از گاز پانسمان یا پارچهٔ واقع روی زخم، باند یا تکه‌پارچهٔ دیگری روی آن اضافه کنید و به اعمال فشار محکم بر روی سطح ادامه دهید.
  • رگ‌بندها: رگ‌بند (تورنیکه) در کنترل خونریزی مهلک از یک اندام مؤثر است. درصورتی‌که در چگونگی انجام این کار مهارت دارید، از رگ‌بند استفاده کنید. پس از رسیدن کمک اورژانس، مدت‌زمان قرارگیری رگ‌بند در آنجا را شرح دهید.
  • بخش مصدوم بدن را تاحدامکان ثابت نگه دارید. باندها را در جای خود قرار دهید و فرد مصدوم را دراسرع‌وقت به اورژانس منتقل کنید.

 

برای خونریزی‌های شدیدی که قادر به کنترل آن نیستید با شمارهٔ 115 یا کمک فوری پزشکی تماس بگیرید.