سابقه آموزشی :

  • فلوشيب اندوارولوژی
    دانشگاه علوم پزشکي ايران, ۱۳۹۳
  • تخصص ارولوژی
    دانشگاه ارومیه, ۱۳۸۳
  • MD ( پزشکي عمومي)
    دانشگاه علوم پزشکي ايران, ۱۳۷۵

نظرات بیماران