دریافت نوبت
ویزیت انلاین

محل فعالیت

بیمارستان محب مهر

 • تهران ، خیابان ولیعصر(عج) ، خیابان شهید خلیل زاده
 • 02185555

سابقه آموزشی :

 • ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﮔﻮارش
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ۱۳۹۲
 • تخصص بیماری های داخلی
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۳۸۸
 • MD (پزشکی عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۸۱

نظرات بیماران