دریافت نوبت

محل فعالیت

بیمارستان محب مهر

سابقه آموزشی :

 • تخصص ارتوپدي
  دانشگاه تهران بيمارستان امام خميني، 1377
 • MD (پزشکی عمومی)
  دانشگاه تهران، 1372

سابقه کاری :

 • استاديار جراحي ارتوپدي بخش ارتوپدي بيمارستان امام از آذرماه 1379 تا كنون
 • پزشك ارتوپد مركز هموفيلي بيمارستان امام از ديماه 1379 تا كنون
 • پزشك ارتوپد مسئول مشاوره هاي بخش عفوني بيمارستان امام از آذرماه 1379 تا كنون
 • همكاري تحقيقاتي با معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي تهران در مورد كاربرد هاي ليزر در ارتوپدي از ابتداي سال 1380 تا كنون
 • كارشناس نظام پزشكي از سال 1379 تا كنون
 • پزشك ارتوپد كميسيون ماده بيست دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال 1380 تا كنون
 • عضو شوراي پژوهشي مركز تحقيقات طب ورزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران

نظرات بیماران