دریافت نوبت

محل فعالیت

بیمارستان محب مهر

سابقه آموزشی :

  • رتبه اول بورد تخصص ارتوپدی در کشور
  • فلوشیپ جراحی شانه، آرنج و آرتروسکوپی
    شهرهایدلبرگ، دربزرگترین مرکزدانشگاهی کشور آلمان، ۱۳۹۵-۱۳۹۶
  • فلوشیپ جراحی شانه و آرتروسکوپی
    کشور اتریش، ۱۳۹۳-۱۳۹۴
  • جراحی ارتوپدی
    دانشگاه علوم پزشکی تهران

نظرات بیماران