خیر، اما جراحی های مربوط به زنان در این بیمارستان انجام می شود.

بستگی به بخش ویژه مورد نظرتان دارد. از ساعت  ۱۵ الی ۱۶ می باشد.

بیمارستان محب غیر انتفاعی می باشد.(این بیمارستان هیچ سهامداری ندارد و از هیچکدام از سازمانها و نهادهای دولتی بودجه و یا کمکی دریافت نمی نماید و تنها با اتکا به اصل تقابل درآمدها با هزینه ها اداره می گردد.)

این بیمارستان هیچ سهامداری ندارد و از هیچکدام از سازمانها و نهادهای دولتی بودجه و یا کمکی دریافت نمی نماید.

بیمارستان محب ساخته شده بر اساس مدل مشارکت بخش خصوصی و دولتی (PPP) می باشد.

مدل ppp یک قرارداد بلندمدت بین بخش دولتی و بخش غیردولتی می باشد که به بخش غیردولتی اجازه می دهد در پروژه های زیرساخت دولتی نقش بیشتری را ایفا کند.