سابقه آموزشی :

 • فلوشیپ پیوند کلیه
  دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1382
 • تخصص ارولوژي
  دانشگاه علوم پزشکي ايران، 1374
 • MD ( پزشکي عمومي )
  دانشگاه علوم پزشکي تهران، 1365

سابقه کاری :

 • رئیس بیمارستان محب مهر
 • رئیس بیمارستان فوق تخصصی هاشمی نژاد از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷

نظرات بیماران