سابقه آموزشی :

 • فلوشيب اينترونشن
  دانشگاه علوم پزشکي تهران، ۱۳۷۷
 • تخصص قلب و عروق
  دانشگاه علوم پزشکي تهران، ۱۳۷۵
 • MD (پزشکی عمومی)
  انشگاه علوم پزشکي تهران، ۱۳۶۶

سابقه کاری :

 • عضو انجمن آترواسکلروز ايران
 • عضو انجمن قلب اروپا

نظرات بیماران